EELK Kuressaare kogudus

Leerikool

Kristliku kiriku tegevus ja kuulutus on oma olemuselt suunatud usu äratamisele ja kinnitamisele. See ülesanne avaldub selgelt leeriõpetuses ja leeriõnnistamises ehk konfirmatsioonis.

Konfirmatsioon on tihedalt seotud ristimisega ja nii nagu inimest ristitakse üksnes kord elus, nii on ka konfirmatsioon ainukordne talitus. See on varem ristitu ja tema usu ning tema koguduseosaduse kinnitamine. Selles talituses toimub kahesuunaline tegevus: ühelt poolt kinnitab ristitu avalikult, et ta tunnistab omaks kristliku usu, millesse teda on ristitud; teiselt poolt kinnitab Jumal teda käte pealepanemisel ehk leeriõnnistusel oma Püha Vaimuga. Konfirmatsioonil kinnitatakse ristitu osasaamist Kristuse pühitsevast armust ning tema ülesannet tunnistada oma usku ja elada selle järgi, võidelda kurja vastu ja kasvada heas (1 Pt 2:9).

Koguduse liikme õigused

Konfirmatsioon on tihedalt seotud ka õpetamisega, nõnda nagu Jeesus on ristimiskäsus seadnud (Mt 28:18-20). Leeri ja konfirmatsiooniga saab kirikuliige õiguse iseseisvalt tulla armulauale, olla ristivanemaks, oma abielu laulatada ning osaleda kiriku tegevuses. Koguduse liikmeks astunud kiriku liige annab talitusel lubaduse elada ristimises ja konfirmatsioonil antud tõotuste kohaselt kristlikku elu, osa saama sõnast ja sakramendist ning täitma oma kohustused koguduse ees. Leeri võib tulla isik alates 15. eluaastast. See põhineb isiku õigusel otsustada et vähemalt 15-aastasel on õigus otsustada selle üle, millise koguduse liige ta soovib olla.
Kui leeriikka jõudnud inimene on veel ristimata, toimub ristimine pärast leeriõpetuse andmist vahetult leeriõnnistamise eelselt, või leeripüha jumalateenistuse käigus.

Teise kiriku ristitud liikmele, kes soovib EELK-ga liituda, antakse vajalikku õpetust ja võetakse kiriku liikmeks vastu vastavalt korrale:  Kui ta on konfirmeerimata, võetakse ta konfirmatsiooniga kirikusse vastu; kui inimene on konfirmeeritud teises kirikus, peetakse pärast vajaliku õpetuse andmist kirikusse vastuvõtmise talitus.
Konfirmatsiooni ehk leeripüha talitus toimub tavapäraselt pühapäevasel jumalateenistusel koguduse kirikus. Selle juures on oluline koguduse juuresolek ja eespalve. Konfirmatsiooni on võimalik pidada ka eraldi talitusena, aga sel juhul kutsutakse juurde koguduse esindajad.
Kiriku algaegadel viis konfirmatsiooni läbi piiskop. Tänapäeval on see peamiselt koguduse õpetaja ülesanne.
Leeripüha toimumisest antakse reeglina eelnevalt leeris osalejate kõrval teada ka kogudusele, eesmärgiga võtta konfirmeeritavad eestpalvesse. Kui leeriaja jooksul toimub õpetuskursus, toimub kokkuvõtete tegemine enne leeripüha. Konfirmeeritavatel on ka võimalus tulla vaimuliku juurde pihile.

Leeripüha jumalateenistus

Leeripüha ettevalmistus eeldab nii koguduse vaimulike ja leeritatavate ühist ettevalmistustööd. Leeripühaks võib kaasata ka leerilaste vanemaid ja ristivanemaid.
Leeripüha riietus on soovitavalt valge. Suuremates kogudustes on selleks puhuks olemas kõigile osalejatele valged kuued mis sümboliseerib puhtakssaamist ja inimeste võrdsust Jumala ees.
Enne leeripüha on leerilastel võimalus leerikirikut kaunistada.
Leeripüha hommikul kogunetakse kirikusse või selle kõrvalruumidesse kus tehakse veel ettevalmistusi leerijumalateenistuse käiguks. Tavaliselt sisenetakse kirkusse ühises protsessioonis. Konfirmatsioonitalituse keskmeks on leerilaste õnnistamine käte pealepanemise teel. Samal ajal nimetatakse konfirmeeritava nimi ja öeldakse mõni sobilik piiblisalm.
Leerilastel on võimalus leeripüha jumalateenistuseks koostada enda  sõnastatud palvetest eraldi palve ehk kirikupalve osa. Suuremate leerigruppide puhul on lauldud ka ühiselt kõigile osalejatele sobivat leerilaulu mida valitakse eelneva leerikursuse käigus.

Kui luterliku kiriku liige soovib seoses elu- või töökoha muutusega vahetada kogudust, peab ta vastava palvega pöörduma oma senise koguduse poole ja andma vastavale sooviavaldusele allkirja. Teise koguduse liikmeks astuja võetakse tema senises kogukoguduse ühisel  jumalateenistusel eestpalvesse. Loomulik on ka see, et kodukoguduse vahetaja tuleb kogudusega koos armulauale.

Täpsem info

Täpsemat infot kofirmatsiooni kohta saab küsida koguduse õpetajalt telefonil +372 51 48 199, e-post: anti.toplaan@eelk.ee või tööpäeviti 10.00- 17.00 lauatelefonil 45 36 560, e-post: kuressaare@eelk.ee

Leeritamine (leerikursuse tasu) osalejale: 50 eur.