EELK Kuressaare kogudus

Diakoonia


Kuressaare koguduse diakooniatöö vabatahtlikud 2020 aasta suve lõpus väljasõidul Hiiumaal. Foto on salvestatud Kärdla kiriku ees.

Sõna “diakoonia” tähistab kristlikku hoolekandetööd abivajajate toetamisel.

Juba Piibli algusest leiame tõdemuse, et inimesel ei ole hea üksi olla. Vana Testamendi seadused leevendasid orjade olukorda ning kaitsesid ja aitasid nõrku (nt 5Ms 24:19-22), prohvetid kostsid tihti vaeste ja rõhutute eest ning on selge, et suhtumine ligimesse on tihedalt seotud suhtesse Jumalaga.

Kristliku diakooniatöö aluseks on peetud Apostlite tegude raamatu 6. peatüki alguses mainitud diakonite ehk apostlite abiliste ametisseseadmist. Diakoonia oli siis ja on ka nüüd kogu kiriku ülesanne. Ligimesearmastuse juhiseks on armastuse kaksikkäsk (Mk 12:30-31) ja kuldreegel (Mt 7:12). Tähendamissõnas viimsest kohtust (Mt 25:31-46) kõneles Jeesus ligimese aitamise tähendusest: “Mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle!” Jeesus nimetab seal armastusteona söötmist, jootmist, riietamist, ka haigete ja vangide külastamist.

Kirik on nagu haigla, kus kõik on parandamatult haiged ja toetavad üksteist. Kristus on meile Halastaja Samaarlane ja meie oleme seda teistele (Jh 4:1-42). Kogu kristlase elu on Jumala armastuse edasiandmine teistele inimestele. Kristlane teeb ligimesele sedasama, mida Kristus teeb temale. Tänapäeva Jeeriko tee äärde (Lk 10:30) jäävad sageli maha vaesed, sotsiaalselt invaliidistunud, üksikud, vangid, vanurid, vähemused, kuritegude ohvrid, pagulased ja haiged. Kristus samastub nende mahajäetutega. Diakoonia on argielu, milles koguduse liikmed kannavad hoolt vastutulevate vendade ja õdede eest. Diakoonia ülesanne on leida üles varjatud viletsus, milleni muu abi ei jõua.

Koguduste diakooniatöö kätkeb endas tavaliselt kodu- ja hooldekodukülastusi, eakate sünnipäevalaste õnnitlemist ja hingehoidu. Kuressaare koguduses teevad vaimulikud koos vabatahtlike abilistega kodukülastusi üle 600 korra aastas, mis teeb umbes 1, 5 hingehoidlikul eesmärgil tehtud külastust päevas.
Vabatahtlikud täidavad koguduse juures ka mitmeid muid ülesandeid. Kord aastas võetakse ette ühine reis mis viis vabatahtlikud eelmisel aastal külla Hiiumaa kogudustele ja hoolekandetöö tegijatele.

Nagu kogu kirikutöö puhul, on ka diakoonia puhul selgelt näha põimumine teiste kogudusetöö valdkondadega.

Väga oluline on ka armulauasakramendi jagamine neile, kellel tervis või muud olud ei võimalda endal kirikusse tulla. Armulaud liidab nemadki üheks jumalalaste pereks. Juba esimeste sajandite kirikukirjanduses on viidatud sellele, et diakonid viisid pärast jumalateenistust armulauaande vanadele ja haigetele koju. Nii said needki inimesed osa koguduse jumalateenistusest.

Koguduse vaimulikud on valmis külastama neid, kes mingil põhjusel ei saa osa koguduse jumalateenistustest. Armulauda on võimalik vastu võtta nii kodus, haiglas kui hooldekodus kui esitada vastav soov koguduse kaudu telefonidel 45 36 560;  53 427 096  või e-posti aadressil: kuressaare@eelk.ee 

Probleeme, millega inimestel tuleb silmitsi seista, on palju ja erinevaid. Olgu mureks parasjagu kas tööpuudus, hariduse ja oskuste nappus, vanusest tingitud takistused, haigus, alkoholism, üksindus, noortevägivald, abieluprobleemid, vanglast vabanemine, lähedase või kodu kaotus vmt – väga oluline on leida keegi, kellega koos raskustele vastu astuda. Diakooniatöö kaudu püüab kirik nii oma liikmetele kui teistelegi sellist tuge pakkuda. 

Kuressare koguduse juures koguneb alkoholisõltlastega tegelev AA grupp ja meie kaudu on võimalik saada kontakti vastava ala nõustajaga.

Esimesena Eestis koguneb koguduse ruumides juba aastaid erivajadustega noorte ja nende vanemate toetusgrupp.

Iga kuu kolmandal pühapäeval aitavad vabatahtlikud korraldada kirikukohvilauda, mille külaliseks on mõni oma valdkonda hästi tundev inimene.

Koguduse diakooniatöö vastutav vaimulik on abiõpetaja Tiina Ool, kes on ühtlasi hooldekodu Südamekodu hingehoidja tel 53 427 096; e-post: tiina.ool@eelk.ee 
Kuressaare haigla hingehoidjana tegutseb õp. Tiina Janno tel. 55 629 595; e-post: tiina.janno@eelk.ee 

Kuressaare hooldekodu Valss hingehoidja on Piia Veersalu tel. 50 22 093; e-post: piiaveer@gmail.com 
Kuressaare sotsiaalmaja perenaine on Urve Liiva tel. 51 07 099; e-post: urveliiva@gmail.com 

Kui soovid anda oma vabatahtlikku panust koguduse diakoonia- ehk hoolekandetöösse, võta julgesti ühendust eelpooltoodud kontaktidel.