2. Jõulupühal meenutatakse kirikus esimärter Stafanost  kes oli üks seitsmest esimesest diakonist, kes valiti ja seati apostlite poolt ametisse selleks, et nad Jeruusalemma koguduse kreekakeelsete juutide, iseäranis leskede eest hoolitseksid. Nende hoolekande teenistusest Apostlite tegude raamat lähemalt ei kõnele, küll aga seostab nende valimise ja ametisse seadmisega vähemalt kaudselt Jumala sõna ja kristliku usu levimise ning jüngrite arvu kasvu Jeruusalemmas: koguni «suur hulk preestreid võttis usu omaks» (Ap 6:7).

Stefanos oli apostlite kõrval ainuke isik, kelle elu ja märtrisurma piiblis kirjeldatakse. Stefanosest kujunes hoolekande töö kõrval rohkem evangeeliumi kuulutaja, kes köitis kuulajaid oma innustunud kõnedega.

Stefanos kuulutas Kristust mitte ainult oma sõnadega, vaid kogu oma eluga, sõna otseses mõttes kogu ihu ja hingega. Kuigi ta oli diakonina kutsutud hoolitsema eeskätt Jeruusalemma koguduse abivajajate vajaduste eest, ei pidanud ta võimalikuks jätta tegemata seda, mis on veelgi olulisem, s.t evangeeliumi kuulutamist Jeesusest Naatsaretlasest kui esiisadele ja esiisade kaudu tõotatud Messiast – ning oli valmis seda sõnumit märtrisurmagagi kinnitama.

Stefanose üle toimunud kohtumõistmine ja tema märtrisurm meenutavad paljuski seda, mis sai osaks Jeesusele. See ei ole kahtlemata juhuslik: siin saavad tõeks Jeesuse enda ettekuulutused Tema jüngritele, kes peavad olema alati seal, kus on nende Õpetaja ja Issand.

Sõna «märter» tähendab «tunnistaja».   28. detsembrist algab rahvaloendust, mis kestab 28. veebruarini 2022. Selle tulemused saavad olema kõige autoriteetsemaks allikaks meie rahva suhtumise kohta ristiusku ja kirikusse. Eelseisva kümnendi jooksul kujundatakse just loenduse tulemuste põhjal avalikku arvamust sellegi kohta, kas Eesti rahvas paigutab ennast kristliku kultuurirahvana teiste Euroopa rahvaste hulka või eristame end kõigist meid ümbritsevatest maadest sellega, et ei julge või ei tea omaks pidada ühtegi üldtuntud usku või kirikut.

Vastajalt tahetakse teada, kas mõni kirik või uskkond on talle omane – olgu kultuuriliselt, õpetuslikult või mõnel muul, ainult vastajale endale teadaoleval moel. Kes peab omasemaks luterlust, nii ka vastata saab. Isegi siis, kui koguduse liikmeannetus on tegemata. See on iga inimese aga ennekõike ristitud inimese võimalus olla tunnistaja selle maailma, ühiskonna ja põlvkonna keskel ja vähim mida iga inimene võiks teha

Stefanose nimi tähendab pärga või krooni. Jõulude ajal kaunistame oma uksi ja tubasid jõulupärgadega millega antiikajal ehiti võitjaid. Inimese viimsele teele saatmisel on pärg sümbol elu võidust surma üle. Ainsaks tõeliseks tunnistajaks ja märtriks oli aga see, kes ei osutanud mitte iseendale, vaid Inimese Pojale, kes tuli ja sai inimeseks, et anda ennast kõigi inimeste eest ja tuua võidupärg neile, kes Temasse usuvad ja Talle ustavaks jäävad.

Apostel Paulus kirjutab (2 Tm 4:8)  Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist.