Üleskutse „laulge Issandale uus laul“, nagu ka terve järgnev psalm 98 seovad selle pühapäeva kõigi ülestõusmise rõõmuaja pühapäevadega. Jumala rahvas rändab Võitja jälgedes tões ja armastuses taeva tõelise rõõmu poole. Pühast Vaimust juhituna võivad krist­lased juba nüüd elada taevariigi kodanikena maailmas.


Enne Jeesuse maailma ilmumist ei olnud kellelgi võimalik näha Jumala tegelikku olemust, armu ja tõde. Jeesus teeb selle avalikuks nii oma olemuses kui tegudes. Tema oli täis armu ja tõde. Ta on Jumala olemusi kirkus ja tema olemuse kuju. Ainsat tõelist Jumalat saab tundma õppida üksnes tema sõnade ja tegude kaudu.

Jeesuse jüngrite usk ja arusaamine on alguses veel küllalt nõrk ja veel rohkem kahtlusi tabab neid siis kui nad peavad olema tunnistajad Jeesuse kannatuse ja Suure Reede sündmustele. Selles olukorras on kinnitav teada, et ka Jeesuse inimlikult nõrgad järgijad on ometi talle Isa poolt antud ja kuuluvad temaga kokku. Jeesus ise palvetab ka nende jüngrite eest, kes hakkavad veel tulevikus temasse uskuma.

Jumala sõnulseletamatu arm kulgeb ülevalt alla. Ta on andnud inimesed oma Pojale kes lunastab neid patu meelevallast ja annab nad omakorda Isale. Kristus viib omad võidurongkäigus pärale taevasse ja sellel teel toovad nad kogu maailma ees esile tunnistuse Kristusest.

Ristile ülendatud ja surnuist üles tõusnud Issanda tõotatud Päästja, Püha Vaim, täidab temasse uskujaid rõõmu ja julgusega. Nad olevat teavad oma meistri ja õpetaja sõbrad, kelle juures Tema ise toob esile Jumala poolt sünnitatud vilja ja kes armastavad teineteist Issanda käsu kohaselt (Jh 13:34)

 

Kõigeväeline Jumal, Sina oled läkitanud Tõe Vaimu
valguseks meie pimedusse, et me püsiksime õiguse ja rahu teel.
Juhi meid oma Püha Vaimuga mõtlema asjadele,
mis on õiged ja olulised, ning aita teha Sinu tahet.

Anna meile jõudu loobuda kõigest, mis murendab usku Sinusse.
Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.