Jeesuse ristimine Jordani jões on Kristuse ilmumise püha vanakiriklik teema. Kui evangeelium hommikumaa tähetarkade saabumisest Jeruusalemma sai kolmekuningapäeva keskseks sündmuseks, kinnistus evangeelium Jeesuse ristimisest kolmekuningapäeva järgsele pühapäevale.



Voolavasse vette astunud Issand Jeesus ühendab endas vana ja uue lepingu. Jordani jõgi on piiriks uue ja vana lepingu, kõrberännaku ja tõotatud maa, käesoleva ja tuleva ajastu vahel. Nii nagu evangelist Johannes märgib seisab Ristija Johannes jõe teisel kaldal. Kristlikus kunstis kujutatakse ingleid seismas tõotatud maa poolsel kaldal, et kanda Issandale antavat paradiisi rüüd. Jeesus on tee tõotatud maale, Tema on värav paradiisi.

Lastes end Johannesel ristida Jordani jões, astub ta esimese sammu oma ristisurma poole. Sellest sammust algab tema avalik tegevus ja kannatustee. Temast saab kannatav Jumala sulane, kellest Jesaja nägemuses lauldakse neljandas laulus. Tema on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. (Jh 1:29)

Jeesuse ristimine viitab ristimise sakramendile ja selle tähen­dusele kristlase elus. Meiegi oleme ristimises liidetud Jeesusega ja Tema Kirikuga, et saaksime osa nii Tema kanna­tusest kui ka võidust.


Issand Jumal, taevane Isa,
Jeesuse ristimisel Jordani jões tuli Püha Vaim Tema peale
ja Sa ilmutasid Teda kui oma armast Poega.

Me oleme Tema käsu ja tõotuste peale ristitud,
saanud pattude andeksandmise ja uuesti sündinud Sinu lasteks.

Tugevda kõigis ristituis tunnistust, et olles sinu päralt
juhid sa meid läbi enda tõotatud maa kaldale.

Aita meil Sinu lastena käia uues elus ning jõuda Sinu igavesse riiki,

Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.