Jeesus kutsub endale jüngreid. Tema kutsub need kellest hiljem saavad apostlid. Jeesus valib endale töötegijaid, kes viiksid edasi tema kuulutatud evangeeliumi.


12 jüngri valimine, mis on selge viide Iisraeli 12 suguvõsale, väljendab Jeesuse soovi rajada uus Jumala rahvas ehk viimase maailmaajastu Iisrael. Ta esitab kutse üle maa tervele Iisraelile, mitte vaid kitsale valitute hulgale. Uus Iisrael ei teostu üksnes kitsa jüngerkonna kaudu, kellele oleks see olnud tohutu ülesanne. Jüngrid on üksnes sõnumi kandjad kes kutsuvad kõiki rahvaid. Nende kutsel ja sõnal on meelevald sedavõrd kui see on seotud Jeesuse enda sõnaga.

Kirikus järgitakse üldjuhul põhimõtet, et kiriklikesse ametitesse ei saa ise ennast pakkuda vaid selleks kutsutakse kas koguduse või kiriku juhtide poolt. Esmalt on kutsujaks Jumal on Poja Jeesuse Kristuse kaudu, kelle sõna kuuldes hakkab inimene uskuma ja on valmis Jeesust ja tema õpetust oma elus järgima. Jumala kutset peab kinnitama veel koguduse vanemad või kiriku juhid. Selle protsessi käigus õpitakse käima kuulekuses ja Jumala tahte täitmises. Edaspidises töös ei peaks läkitatu rääkima seda mida arvab tema vaid, seda mida on õpetanud Jeesus.

Iga kristlase peamine ülesanne on ennekõike ise elada koos Jeesusega. Apostlid pidid enne mitu aastat käima Jeesuse kõrval enne kui nad võisid alustada iseseisvat tööd tema tunnistajatena.

Kui me ei saavuta kiiresti seatud eesmärke, võime olla pettunud, aga peame siis endale meenutada, et Jeesus kutsus ja valis meid, mitte meie teda. Tema pidi juba sind kutsudes teadma, millised me tegelikult oleme. Kui ta ikkagi meid kustus, siis pidid tal meie jaoks olema head kavatsused.

Need, keda Jeesus kutsus pidid alustama evangeeliumi viimisega tervesse maailma. Aga see töö on veel pooleli ja jätkub praegugi. Ka meil, kes oleme tänased Jeesuse poolt kutsutud, on selle ülesande täitmises oma osa.

Meie päästja Jeesus Kristus. Sina oled rajanud oma koguduse apostlite tunnistusele. Me palume sind: Tee nende sõnum meile alavaks. Hoia meid oma tões ja aita meid päev-päevalt kasvada selle tundmises. Kuule meid, sina, kes elad ja valitsed koos Isa ja Püha Vaimuga nüüd ja igavesti.