Diakoonia

Diakoonia on kiriku ülesanne

Jeesus Kristus on ütelnud: „Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane, nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!” Mt 20:26-28

Need sõnad julgustavad meid märkama inimesi enda ümber, õhutavad neid teenima ja elus ette tulevates raskustes abi osutama. Diakoonia tähistab kristlikku hoolekandetööd abivajajate toetamisel.

EELK Kuressaare Laurentiuse kogudusele osutab teenust MTÜ Kuressaare Diakooniapunkt. 15 vabatahtlikku diakooniatöötajat abistavad erinevates koguduse ettevõtmistes: kirikuvalves, lõikustänupüha ettevalmistamisel, koguduse sünnipäevalaste õnnitlemisel, lauakatmisel kirikukohvil ja külaliste vastuvõtul jne.

Diakoonia ei ole suunatud mitte vaid koguduseliikmetele, vaid nii lähedal- kui kaugelolijaile, st kõigile inimestele. „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu” (Jh 3:16).

Meie koguduse diakooniatöö:

Kodukülastused, kodune armulaud. Diakooniatöö hõlmab ka kodude külastamist. Pöörduge julgelt oma koguduse poole, kui teie eakas lähedane soovib, et teda külastaks regulaarselt vabatahtlik diakooniatöötaja, soovi ja vajaduse korral käivad koguduse vaimulikud ka kodust armulauda jagamas.

Diakooniatöötaja vastuvõtt koguduse kantseleis igal reedel 10.00-15.00

Teetund iga kuu teisel teisipäeval kell 11.00

Hardustunnid iga kuu 1. pühapäeval kell 17.30 hooldekodus “Saaremaa valss” ja 18.30 Kuressaare haigla õendus-hooldusosakonnas.

Jumalateenistused Kuressaare Haigla Hooldekodus ja vaimulikud tunnid Kuressaare linna päevakeskuses vastavalt kokkuleppele.

Töö erivajadustega inimestega. Koguduse abiõpetaja teenib kord kuus Sõmera Hooldekodus, viib läbi kirikutunde Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas. Kord kuus toimub kogudusemajas MTÜ Usk ja Valgus Kuressaare kogukonna osadusõhtu (vt fb Usk ja Valgus Kuressaare)