Jeesusega koos lähenesid Jeruusalemmale suur hulk pühadeks saabuvaid palverändureid. Paljud olid teepealt kaasa võtnud suuremal hulgal palmipuude oksi.


Rahvas tervitas Jeesust salmidega Taaveti lauluraamatu 118. laulust sõnadega:  Oh Issand, aita nüüd! Oh Issand, lase hästi korda minna!26 Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! Meie õnnistame teid Issanda kojast.(25-26)

Samade sõnadega tervitati omal ajal ka Taaveti poega kuningas Saalomoni kui ta 1000 aastat varem saabus linna muula seljas. Johannes mainib, et Jeesust tervitati Iisraeli kuningana mis tähendas tema tunnustamist Taaveti soo tõotatud Messiana.

Messia saabumisest on kõnelnud ka prohvetid Sakarja ja Nehemia. Jesaja ennustust tunneme juba jõulude ajast, aga selle teine külg täitub Jeesuse tulekul Jeruusalemma:

Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.(Js 9:5)

Jeesuse ei tule selle maailma valitsejate kombel sõjakalt, vaid rahukuningana, ratsutades eeslisälu seljas.

Prohvet Sakarja räägib tulijast kui kuningast, kelle valitsus ulatub merest mereni ja seni tuntud maailma äärteni: Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.(Sk 9:10)

Seega ei saa see kuningas oli vaid ühe rahva ja maa valitseja. Nii nagu rahvas, ei mõistnud ka Jeesuse jüngrid tema kohta käivaid ettekuulutusi nende täitumise hetkel, vaid alles Püha Vaimu saabudes tuletas Vaim neile meelde seda, mida Jeesus oli neile varem õpetanud.

 

Issand Jeesus, meie Päästja.
Inimesed tervitasid pidulikult Sinu saabumist Jeruusalemma,
kuid jätsid siis Sind üksi kannatama.

Aita meil mõista, et sa täitsid oma Isa tahet,
ja lase meil Sinu ülestõusmises saada osa võidust
maailma ja meie patu üle.

Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed
igavesest ajast igavesti.